Personvernbetingelser

Se personvern.rydd.no

Salgs- og leveringsbetingelser

Kunder

RYDD Reolsystem retter seg primært mot bedriftsmarkedet, men ønsker du å handle som privatperson så er du også velkommen til å ta kontakt.

Produktinformasjon/Bilder

Alle oppgaver og data som finnes i RYDD Reolsystem produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. RYDD Reolsystem er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva og frakt. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.

Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av RYDD Reolsystem. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra RYDD Reolsystems side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan RYDD Reolsystem ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Bestilling

Bestilling kan gjøres på telefon 70 17 60 00, pr. telefax 70 17 60 01, E-mail ( post@rydd.no ) eller via Web-shop. RYDD Reolsystems åpningstider er fra 08.00 til 16.00 alle hverdager, men vår Web-shop er åpen 24 timer i døgnet hele året. RYDD Reolsystem forbeholder seg retten til å avvise ordrer der kunden vurderes som lite kredittverdig. Kunden har mulighet til å betale på forskudd i slike tilfeller.

Levering og risikoovergang

Varene leveres Ex works RYDD Reolsystems lager i Ålesund. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som RYDD Reolsystem har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. Normal leveringstid er 2 dager + frakttid. RYDD Reolsystem sender varer innen 2 dager fra bestillingsdato dersom ikke annet er avtalt.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Salgspant

RYDD Reolsystem har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

Garanti

RYDD Reolsystem garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra RYDD Reolsystems leverandører, dette er som regel minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet.

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har RYDD Reolsystem ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen to - 2 - virkedager etter varemottak.

Når RYDD Reolsystem foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte RYDD Reolsystem. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.

Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Betaling

Betalingsbetingelser er netto pr 14 dager etter at varene er sendt fra RYDD Reolsystems lager dersom ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling belastes 1,5 % rente pr. påbegynt måned. RYDD Reolsystem har tinglyst factoringavtale med Sparebank 1 Factoring og alle fordringer skal for befriende virkning betales til Sparebank 1 Factoring.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er RYDD Reolsystem erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Andre følgeskader erstattes ikke.

Force majeur

Er RYDD Reolsystem forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er RYDD Reolsystem fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Ålesund byrett som verneting.

Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Alt innhold på RYDD Reolsystem sine hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra RYDD Reolsystem.